Agenda van medewerker met stress: Leidinggevenden hebben vaak weinig benul waar de stress bij medewerkers vandaan komt. De meeste leidinggevenden denken zelfs dat hun medewerkers niet of nauwelijks stress ervaren. Meer dan de helft denkt dat stress voornamelijk komt door een te zwaar takenpakket.

Maar dit is vaak een belangrijke misvatting. Medewerkers met stress kunnen hun taken meestal prima aan. Het zijn regelmatig andere oorzaken die hun gevoel van stress en werkdruk verhogen. Hoe kun je als leidinggevende beter omgaan met medewerkers met stress. En waarom moet je vooral niet hun agenda willen beheren.

Waardoor ervaren medewerkers stress?

In 2015 had 1 op de 7 werknemers in Nederland klachten die wijzen op een burn-out, zo zegt het GGZ. En dat zijn er alleen maar meer geworden. Dit zijn behoorlijke aantallen. In het onderwijs ligt het percentage zelfs nog hoger. Ruim 1 op de 5 medewerkers ervaart hier overmatige stress.

Waardoor medewerkers stress ervaren verschilt van persoon tot persoon. Niet alle stress hoeft werkgerelateerd te zijn. Hoge taakeisen, emotioneel zwaar werk en pesten zijn wel enkele factoren die bijdragen aan stressgerelateerde klachten.

Zo blijkt dat jongeren met een flexibel contract niet meer stress ervaren dan jongeren met een vaste aanstelling. In de meeste gevallen, zo’n 44%, blijkt het ontbreken van autonomie op het werk veel stress te veroorzaken.

Vooral in de groep medewerkers in de leeftijdsgroep van 25 tot 65 jaar zijn er meer burn-out klachten bekend. Waarbij de groep van 25 tot 35 jaar de meeste burn-out klachten ervaart.

Waardoor medewerkers stress ervaren is voor iedereen anders. Iedereen reageert anders op een situatie. Wel zijn er een aantal factoren bekend die vaak voor overmatig stress zorgen op het werk.

Agenda beheren van medewerker met stress

1. Onduidelijke communicatie

Een van de grootste veroorzakers van stress is een onduidelijke communicatie. Medewerkers die niet precies weten wat een leidinggevende van ze verwacht zullen overmatige stress ervaren. En dat is zonde, want het is niet nodig. Door helder te communiceren en duidelijke doelen te stellen geef je medewerkers de zekerheid dat de werkzaamheden die ze doen goed zijn.

Biedt duidelijkheid in alle aspecten van het werk. Wat mag de medewerker verwachten van het bedrijf, wat verwacht het bedrijf van hem of haar. Wat verwacht de manager of leidinggevende. Waar kunnen ze terecht met vragen, problemen of andere meldingen. Wat valt onder hun verantwoordelijkheden, en wat vooral niet.

Door duidelijk te maken welke verantwoordelijkheden een medewerker heeft, wordt het voor hem of haar makkelijker om extra werk van collega’s af te slaan als ze het al druk hebben. Zo voorkom je meteen dat een medewerker teveel werk overneemt van anderen.

2. Er is geen teamgevoel binnen het bedrijf

Collega’s lijken elkaar tegen te werken, afdelingen werken langs elkaar heen. Het kan een grote bron van irritatie worden als de bedrijfsdoelen tegenstrijdig lijken te zijn. De kans op conflicten wordt hierdoor sterk vergroot.

Door elk team duidelijke doelen te geven werken collega’s beter samen. Er is minder ruimte voor misverstanden en de onderlinge communicatie zal beter verlopen. Maak het eventueel inzichtelijk welke afdelingen waar mee bezig zijn, zodat er binnen een project beroep kan worden gedaan op anderen, om een project gezamenlijk tot een succes te brengen.

Zorg ervoor dat medewerkers beter onderling contact krijgen. Dit schept vertrouwen in elkaars vaardigheden en competenties. Collega’s die elkaar kennen weten wat ze aan elkaar hebben en kunnen zo de klus samen klaren.

3. Nog meer werk?!

Er zijn medewerkers die geen nee kunnen zeggen. Ze hebben moeite met het stellen van grenzen en zullen op een gegeven moment de hoeveelheid werk niet meer kunnen overzien. Dit is een serieus probleem. Het overzicht verliezen is een belangrijke oorzaak van burn-out klachten.

Zodra een medewerker het overzicht verliest, stroomt hun hoofd over. Er komt niets meer uit hun handen en de stapel werk groeit door.

Waak ervoor dat er niet onnodig veel werk doorgeschoven wordt naar collega’s. En ga vooral niet de agenda beheren van drukke medewerkers. Laat ze liever autonomer en flexibeler werken. Zelf hun tijd indelen, indien mogelijk thuiswerken als dit ze helpt.

Door drukke medewerkers meer vrijheid te geven zullen ze weer grip krijgen op de situatie en over het stress moment heen komen. Is er structureel teveel werk, neem dan meer mensen aan, om te voorkomen dat er medewerkers compleet opbranden.

4. Pesten op de werkvloer

Pesten is een belangrijke stressfactor op de werkvloer. En dat geldt niet alleen voor degene die gepest wordt. Ook de collega’s er omheen hebben last van de gespannen sfeer. Pestgedrag zorgt voor een hoger ziekteverzuim en zal de productiviteit van de hele afdeling of het hele team verlagen.

Pesten kan voor enorme gezondheidsklachten zorgen. Het is een zware belasting die veel stress veroorzaakt. Pesten kan op allerlei manieren voorkomen op de werkvloer. Van altijd zinloze taken moeten uitvoeren, opzettelijk verkeerde beoordelingen krijgen, negeren en buitensluiten tot roddelen, belachelijk maken en agressief gedrag.

Pesten op het werk komt veel voor. 1 op de 10 werknemers is slachtoffer van pestgedrag op de werkvloer. Pestgedrag op de werkvloer zorgt naar schatting voor 4 miljoen extra verzuimdagen per jaar, waarbij het in 40% van de gevallen om burn-out klachten gaat.

5. Werkzaamheden sluiten niet aan bij de talenten

Iedere werknemer heeft zijn of haar eigen talenten, kennis, vaardigheden en competenties. De ene medewerker is goed in de grote lijnen, de ander kan goed de puntjes op de i zetten. Door gebruik te maken van de talenten van je medewerkers benut je niet alleen hun volle potentie, het is ook beter voor de medewerkers zelf.

Door werkzaamheden uit te voeren die aansluiten bij hun talenten zullen ze energie krijgen van hun werk. Medewerkers die de hele dag taken doen die niet passen bij hun vaardigheden of kennisniveau zullen onnodig veel energie verspillen.

Dit geldt zowel voor taken die te makkelijk, als te moeilijk zijn. Te makkelijke taken dagen medewerker niet uit, verveling kan toeslaan. Te moeilijke taken kunnen stress veroorzaken of blijven liggen, omdat een medewerker niet weet hoe hij deze taak tot een goed einde kan brengen.

Ook het hebben van een carrièrepad kan medewerkers helpen om beter om te gaan met een hoge werkdruk. Groeien in hun werk geeft voldoening.

Meedenksessie aanvragen

Meedenksessie werkgevers

In een meedenksessie denken we een uur met je mee. Onze ervaring is dat we de kern op tafel krijgen. De meedenksessie is geheel kosteloos, wij begrijpen ook dat je wilt weten met wie je te maken hebt.

Meedenksessie aanvragen

PS: je bent niks verplicht, de eerste kennismaking is altijd vrijblijvend.

Stress bij medewerkers herkennen

Niet elke medewerker zal zelf naar je toe komen als ze teveel stress ervaren. In veel bedrijven heerst er nog steeds een cultuur waarin stress als normaal wordt gezien. Daardoor blijft overmatige stress op de werkvloer vaak lang onopgemerkt.

Stresssymptomen herkennen is de eerste stap naar een gezondere werkomgeving voor je medewerkers. Zodra je stress herkent, kun je tijdig ingrijpen, voordat je medewerker ziek thuis komt te zitten.

Ga met je medewerkers in gesprek, wees oprecht geïnteresseerd in die persoon. Maak het niet ingewikkeld, alleen al interesse tonen helpt je medewerker. Je leert je medewerkers beter kennen en weet wat er speelt. Je verlaagt daarmee ook de drempel om op je af te stappen als er iets is.

Stress komt zelden alleen door werk. Vaak spelen er ook privéomstandigheden mee. En de persoonlijkheid van je medewerker bepaalt ook hoe hij of zij met stress omgaat.

Agenda beheren van medewerker met stress

Maak stress bespreekbaar

Elk bedrijf zou tijd en aandacht moeten besteden aan het in kaart brengen van stress en een te hoge werkdruk. Ontwikkel een beleid over hoe jullie met stress omgaan. Zorg voor een open cultuur binnen het bedrijf, zodat stress en hoge werkdruk bespreekbaar wordt. Dit kan zijn met de leidinggevende, maar ook met iemand binnen het team.

Vaak helpt het al om onuitgesproken zaken, zoals stress, discriminatie en pesten te kunnen uitspreken. Dit houdt de sfeer op de werkvloer luchtig en positief. Want hoe meer open de bedrijfscultuur is, hoe productiever en gezonder de medewerkers zullen zijn.

Blijf van die agenda af

Medewerkers met stress doen er goed aan hun eigen agenda te beheren. Natuurlijk kom je er niet onderuit om als leidinggevende soms taken in te plannen om een deadline te halen of klanten te bedienen. Maar laat, waar mogelijk, de vrijheid om zelf de werkzaamheden in te plannen.

Hoe meer vrijheid een medewerker krijgt, hoe beter hij of zij om kan gaan met werkdruk en stress. Dit heeft alles te maken met autonomie. Een autonome medewerker neemt zelf de regie, werkt zelfstandig en blijft dicht bij zichzelf.

Autonome medewerkers zijn beter bestand tegen burn-out. Ze houden zelf de controle over hun werkzaamheden, waardoor ze minder werkdruk ervaren. En doordat ze dicht bij zichzelf blijven en zich daarbij minder aantrekken van wat anderen vinden, ervaren ze minder stress.

Neem stress op de werkvloer serieus

Veel leidinggevenden beoordelen werkstress op de verkeerde manier. Er wordt niet naar de oorzaak gekeken, waardoor er niet de juiste behandeling wordt gegeven. Ook kunnen er op deze manier geen preventieve maatregelen genomen worden.

Werkstress is geen kwestie van een te hoge belasting van de medewerker. Veel vaker is het een gevolg van te weinig steun, te weinig autonomie of een gebrek aan de juiste competenties.

Het verminderen van werkdruk door werk weg te nemen zal hier de werkstress niet oplossen.

Zet werkstress op je eigen agenda

Het aanpakken van stress op de werkvloer is een agendapunt dat regelmatig in je eigen agenda terug zou moeten komen. Medewerkers die minder stress en werkdruk ervaren zullen productiever zijn.

En nu je weet dat de meeste werkstress voortkomt uit te weinig steun, te weinig autonomie en/of een gebrek aan competenties, kun je hier gericht mee aan de slag.

Neem regelmatig de tijd om te pijlen hoe het met je medewerkers gaat. Hierdoor ervaren ze steun van jouw kant. Probeer er van al je medewerkers achter te komen wat hun toekomstdromen zijn. Willen ze bepaalde opleidingen volgen? Willen ze doorgroeien binnen het bedrijf?

Investeer in competenties van je medewerkers. Ga op zoek naar de talenten en vaardigheden. Met deze kennis kun je effectieve teams samenstellen, die elkaar perfect aanvullen. Medewerkers die hun talenten kunnen gebruiken in hun werk zullen tot bloei komen en met meer verantwoordelijkheid aan het werk zijn.

Kom tegemoet aan de behoefte aan autonomie die onder je medewerkers speelt. Geef duidelijke doelen en vertrouw op hun kracht dat ze de taken tot een goed einde brengen. Minder controleren geeft je medewerkers meer vertrouwen. Ze zullen sneller zelfstandig problemen oplossen, in plaats van altijd naar je toe te komen als er zich iets voordoet. Geef ruimte en laat voelen dat ze zelf invloed hebben op hun eigen agenda.

Gratis e-book:
zo herken je
een burn-out
(Inclusief checklist)

Voorkom dat je energiereserves definitief leeg raken en je in een ernstige burn-out belandt met alle gevolgen van dien. Met dit e-book leer je de symptomen tijdig herkennen.

e-book-symptomen-burnout

Voorkom stress op de werkvloer

Als leidinggevende kun je veel doen om stress op de werkvloer tot een minimum te beperken. En dat betekent niet dat je veel werk bij je medewerkers weg moet halen en dit zelf moet gaan doen. Het gaat juist om de omgang met je medewerkers en collega’s onder elkaar.

Er is een sterke behoefte aan verbinding onder mensen. Geef regelmatig complimenten en spreek je waardering en erkenning uit. Het effect hiervan onder je medewerkers is groot en het kost je weinig moeite.

Schiet je daarnaast te hulp als het een medewerker aan iets ontbreekt, biedt je genoeg ruimte om zelf hun agenda in te richten en maak je gebruik van hun competenties, dan kun je veel stress op de werkvloer voorkomen.

Niet alle stress ontstaat op de werkvloer

Je medewerkers hebben naast hun werk natuurlijk ook nog een privéleven. Hier kunnen ook stressfactoren spelen die hun weerslag hebben op het werk. Heeft een medewerker alles thuis goed op orde en geeft de thuissituatie hem of haar energie, dan zullen ze met meer energie naar hun werk komen.

Maar het kan ook andersom gaan. Gaat bijvoorbeeld de gezondheid van een medewerker achteruit, vraagt de thuissituatie veel energie of krijgen ze een trauma te verwerken, dan zullen ze op het werk veel minder kunnen geven.

Bied je hierin als leidinggevende extra steun dan blijft je medewerker inzetbaar en productief. Misschien helpt het om tijdelijk met werktijden te schuiven of is het fijn als er iemand is om mee te praten in een periode van rouw.

Stress ontstaat vooral op het moment dat het ergens in het totaalplaatje gaat knellen. Als leidinggevende heb je de mogelijkheid om je medewerker door moeilijke periodes heen te helpen en de stress tot een minimum te beperken.

Agenda beheren van medewerker met stress

Groep medewerkers die gevoelig is voor stress

Vooral de groep medewerkers in de leeftijd tussen de 25 en 35 jaar oud is een groep om in de gaten te houden. Dit is een leeftijd waarin er vaak veel verandert. Bijvoorbeeld de aankoop van een woning en de geboorte van een kind kunnen een flinke impact hebben in het leven van medewerkers.

Steun uit de omgeving, collega’s, vrienden en familie helpen hen er doorheen. Ouders kunnen overmatige stress ervaren als ze elke ochtend moeten rennen naar school. En daarna op tijd op hun werk moeten verschijnen. Of ’s avonds haasten om voor een bepaalde tijd hun kind weer op te halen bij het kinderdagverblijf.

Als leidinggevende kun je hierin meer flexibiliteit laten zien, zodat stress wordt voorkomen. Natuurlijk is het wel belangrijk dat het hele jaar door aandacht besteed wordt aan stress op de werkvloer, en niet een week per jaar.

Leren omgaan met medewerkers met stress

Stress op de werkvloer is een groeiend probleem. Gelukkig kunnen de meeste mensen zich goed aanpassen en kunnen ze het goed aan als de werkdruk eens een keer wat hoger is. Het wordt een ander verhaal wanneer de werkdruk structureel te hoog is.

Krijgen ze teveel op hun schouders dan zullen ze overmatige stress ervaren. Het aantal mensen dat lijdt onder werkstress is de laatste jaren flink gestegen, net als het aantal burn-out gevallen. Ernstige vermoeidheid en zelfs slapeloosheid zorgen ervoor dat medewerkers niet meer optimaal kunnen presteren op het werk.

Voorkomen is beter dan genezen, zeker als het gaat om een burn-out. Praten over werkstress helpt, maar hier zit nog vaak een taboe op. Toegeven dat de werkdruk zwaar valt, wordt als zwak gezien. Maar niets is minder waar. Het omgaan met medewerkers met stress zou een vast onderdeel moeten zijn voor leidinggevenden.

Op tijd ingrijpen bij stress op de werkvloer voorkomt erger

Een beetje stress op zijn tijd is niet erg. Het kan zelfs tot betere prestaties leiden. Het is vooral de lang aanhoudende stress die voor problemen zorgt. Het bewaken van de grenzen is hierbij belangrijk, maar veel medewerkers vergeten dat.

Als leidinggevende de stresssignalen herkennen helpt om op tijd in te grijpen en erger te voorkomen. Maar wanneer ervaart een medewerker teveel stress? Hoe grijp je op een goede manier in en wat doe je met een medewerker die al burn-out klachten ervaart?

Burnoutbegeleiding werkgevers en werknemers

Wie zijn wij?

Meulenberg Training en Coaching ondersteunt, met een team van ervaren trainers, organisaties bij de preventie van stress en het (her)vinden van werkgeluk op de werkvloer. Onze trainingen zijn gericht op leidinggevenden binnen bedrijven. Een burn-out kost de organisatie al snel € 70.000.

Naast het financiële leed is het menselijk leed groot. Niet alleen voor de werknemer maar ook voor naaste collega’s die de klappen op moeten vangen. Voor je het weet zit je in een negatieve vicieuze cirkel.

Wil je een effectieve aanpak voor langdurig verzuim en het vergroten van werkplezier? (in plaats van continue brandjes te blussen). Wil je  je dat we met je meedenken? In een meedenksessie denken we een uur met je mee. Onze ervaring is dat we de kern op tafel krijgen. De meedenksessie is geheel kosteloos, wij begrijpen ook dat je wilt weten met wie je te maken hebt.

Gerelateerde informatie

In onze kennisbank vind je honderden artikelen die je verder helpen. Heb je deze artikelen al gelezen:

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *