In de prestatiegerichte maatschappij waarin we leven, worstelen veel werknemers met een te hoge werkdruk, arbeidsconflicten en een gebrek aan ondersteuning van het management. Om die reden melden steeds meer werknemers zich ziek vanwege overspannenheid en burn-out. Je kunt met allerlei vragen en zorgen zitten wanneer je een burn-out krijgt. Wat zijn je rechten bij een burn-out? Kun je ontslagen worden? En hoe lang mag je ziek thuisblijven?

Diagnose burn-out

Wanneer je het gevoel hebt dat je geen grip meer op je situatie hebt en je niet meer je dagelijkse bezigheden goed kunt doen, en je daarbij uitgeput en leeg voelt, is de kans groot dat je een burn-out hebt. Er wordt van een burn-out gesproken als je je een half jaar lang vooral moe en uitgeput voelt op zowel mentaal als fysiek vlak.

Inspiratiesessie?

In een inspiratiesessie kijken we, op locatie of online, samen naar de behoeften en mogelijkheden binnen het bedrijf. Onze ervaring is dat de combinatie van een frisse blik én onze jarenlange ervaring al veel nuttige inzichten kan geven.

De eerste kennismaking is altijd vrijblijvend.

inspiratie sessie ruudmeulenberg

Je kunt natuurlijk zelf tot de conclusie komen dat je een burn-out hebt of je vrienden en familie kunnen ervan overtuigd zijn. Maar er moet ook formeel sprake zijn van een ziektesituatie. Je hebt een officiële diagnose van je huisarts of bedrijfsarts nodig. Een arts zal aan de hand van medische richtlijnen vaststellen of er sprake is van een burn-out of overspannenheid. Bovendien is een goede diagnose belangrijk voor het juiste medische behandelplan.

Recht op ziekmelden

Iedereen heeft het recht om zich ziek te melden en je werkgever mag jouw ziekmelden niet weigeren. Wanneer je werkgever twijfels heeft, kan hij een bedrijfsarts inschakelen. De bedrijfsarts is de enige die mag beoordelen of je in staat bent je werk uit te voeren.

Je hebt als werknemer ook recht op een bedrijfsarts. Stel dat je werkgever je niet serieus neemt en je ziekmelding weigert, kun je aangeven dat je een bedrijfsarts wilt spreken. Je werkgever moet hier gehoor aan geven. Mocht je het niet eens zijn met je bedrijfsarts, heb je zelfs nog recht op een second opinion [1].

Recht op loondoorbetaling

Ook als je door een burn-out langdurig ziek bent, is je werkgever verplicht je maandelijks salaris uit te betalen. Als je een vast contract hebt, is je werkgever verplicht om twee jaar lang je loon door te betalen. In het eerste jaar ontvang je minimaal 70% van je loon.

Het hangt van je contract af of je nog andere rechten hebt. Je kunt bijvoorbeeld meer loon doorbetaald krijgen als daar afspraken over staan in je cao of je arbeidsovereenkomst. Na twee jaar is je werkgever niet meer verplicht je loon door te betalen. Het UWV bekijkt dan of je recht hebt op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA-uitkering).

Wet verbetering poortwachter

Over het algemeen hoeft het met een burn-out niet zover te komen en sommigen kunnen na drie maanden weer bepaalde werkzaamheden oppakken. De meesten die een burn-out hebben willen ook zo snel mogelijk weer aan het werk en moeten soms geremd worden om een terugval te voorkomen.

Vanwege de Wet verbetering poortwachter ben je verplicht actief mee te werken aan je re-integratie. Deze wet is ingevoerd zodat werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk kunnen. Je werkgever werkt met jou en de arbodienst samen, zodat je zo spoedig mogelijk en verantwoord kunt re-integreren.

Stress vanwege een arbeidsconflict

Een arbeidsconflict veroorzaakt veel stress op het werk. Je kunt om verschillende redenen een conflict met je werkgever hebben. Een arbeidsconflict kan bijvoorbeeld ontstaan vanwege een functiewijziging, uitbetaling van salaris of een overplaatsing. De stress die een arbeidsconflict met zich meebrengt kan tot allerlei lichamelijke en psychische klachten leiden, zoals slecht slapen, vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieverlies.

een juridische blik op stress vanwege een arbeidsconflict - je rechten en plichten

Uiteindelijk kun je overspannen raken. Wat moet je doen als je het werk niet meer aan kan vanwege een arbeidsconflict? Je hebt in zo’n geval ook het recht om je ziek te melden. Je werkgever is verplicht een bedrijfsarts in te schakelen en die kan oordelen of je ziekt bent.

Wanneer de bedrijfsarts oordeelt dat je niet echt ziek bent maar er wel sprake is van een arbeidsconflict, is er sprake van situationele arbeidsongeschiktheid. De bedrijfsarts kan dan een interventieperiode adviseren van bijvoorbeeld twee weken waarbij werkgever en werknemer met elkaar in overleg gaan met behulp van een mediator. Je hebt alleen recht op doorbetaling van je loon als je werkgever schuld heeft aan het conflict.

Burn-out bij een arbeidsconflict

De bedrijfsarts kan ook oordelen dat je wel echt ziek bent en dat er sprake is van een arbeidsconflict. Als je een burn-out hebt, zijn je klachten zo ernstig dat je niet meer in staat bent om te werken. In deze situatie is je werkgever verplicht om maximaal twee jaar je loon door te betalen. Je krijgt eerst de tijd om te herstellen en later wordt er gewerkt aan een oplossing voor het arbeidsconflict.

Verloop van re-integratie

Je hebt als werknemer een wettelijke re-integratieplicht. Dat betekent dat je verplicht bent mee te werken aan je re-integratie. Wanneer je onvoldoende meewerkt aan je re-integratie, mag je werkgever de loonbetaling opschorten of zelfs staken. Wanneer de werkgever onvoldoende meewerkt kan hij te maken krijgen met een loonsanctie. Dat betekent dat hij ook het derde ziektejaar het loon door moet betalen.

In de eerste fase van de burn-out, heb je rust nodig en kun je niet deelnemen aan het arbeidsproces. In de tweede fase ga je kijken naar welke problemen je spanning hebben gegeven en ga je op zoek naar oplossingen. Als je zicht hebt op concrete oplossingen, kun je in deze fase soms weer bepaalde taken opnemen. In de derde fase ga je de bedachte oplossingen uitvoeren en kun je geleidelijk weer functioneren.

In eerste instantie probeer je te re-integreren in je huidige werk als dat lukt met eventueel enkele aanpassingen. Maar als dat niet mogelijk is, kun je gere-integreerd worden in ander passend werk bij je eigen werkgever. Wanneer dat ook niet mogelijk is, zul je gere-integreerd worden bij een andere werkgever.

Ontslag met burn-out

Het kan zijn dat je werkgever het vertrouwen in je heeft verloren en de arbeidsovereenkomst wil beëindigen. In principe mag je pas ontslagen worden als je langer dan 2 jaar ziek of arbeidsongeschikt bent. Je werkgever kan wel toestemming krijgen voor het ontslag tijdens je burn-out als je jouw wettelijke re-integratieverplichtingen niet nakomt.

Gratis: Praktische toolkit
voor zakelijke professionals!

Deze toolkit bevat 7 praktische tools:

 • 12 fasen waaraan je een burn-out vroegtijdig herkent
 • Een overzicht van letterlijk alle burn-out symptomen
 • Top-10 met meest gemaakte fouten door leidinggevenden
 • Hulp bij het aanspreken van een overbelaste medewerker
 • Noodhulp wanneer een medewerker toch een burn-out heeft
 • Juist omgaan met een medewerker met een burn-out
 • Een effectief opbouwschema na een burn-out
Praktische toolkit

Krijg direct toegang tot deze omgeving,
speciaal opgezet voor leidinggevenden.

Het kan ook zijn dat jij liever een andere baan wilt. Maar het is nooit verstandig om ontslag tijdens een burn-out te nemen. Je loopt dan namelijk je rechten op een uitkering mis. Je kunt het beste tot een vaststellingsovereenkomst komen in de derde fase van je burn-out wanneer je een concreet uitzicht hebt op voldoende herstel.

Verplichte preventiemaatregelen burn-out

In principe is je werkgever verplicht om preventiemaatregelen te nemen om een burn-out bij werknemers te voorkomen. In de Arbowet is vastgelegd dat de werkgever beleid moet voeren om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken. Betekent dat dat je je werkgever aansprakelijk mag stellen als je burn-out bent geraakt door je werk?

Aansprakelijkheid en schadevergoeding

De rechter zal de werkgever aansprakelijk houden voor de financiële gevolgen van een burn-out als hij de signalen van een naderende burn-out heeft genegeerd. Je moet een direct causaal verband tussen de werkzaamheden en je psychische klachten kunnen aantonen. Je hebt bewijsmateriaal nodig dat de burn-out is ontstaan door bijvoorbeeld overmatige werkdruk, conflicten met collega’s of leidinggevenden of andere stressfactoren door arbeidsomstandigheden en niet door privéfactoren, zoals relatieproblemen of financiële zorgen.

Daarnaast moet je tijdig hebben aangegeven dat de werkdruk te hoog voor je was en heb je je werkgever de gelegenheid gegeven om re-integratiemaatregelen te nemen. Wanneer je werkgever duidelijk onvoldoende op de signalen van een naderende burn-out heeft gereageerd en je voldoende bewijsmateriaal hebt, kun je voor een schadevergoeding in aanmerking komen.

Conclusie: wat zijn je rechten en plichten bij een burn-out? 

Je hebt ten eerste recht op ziekmelden. Je werkgever mag jouw ziekmelden niet weigeren. De enige die mag beoordelen of je wel of niet in staat bent om te werken is de bedrijfsarts. Daarnaast heb je recht op loondoorbetaling. Het is wel belangrijk dat je een officiële diagnose van je huisarts of bedrijfsarts hebt, zodat er formeel sprake is van een ziektesituatie.

Om je loon doorbetaald te krijgen, heb je een wettelijke re-integratieplicht. Dat betekent dat je verplicht bent om mee te werken aan je re-integratie. Als je dat niet doet, kan je loonbetaling gestopt worden. Wanneer je werkgever onvoldoende meewerkt kan hij te maken krijgen met een loonsanctie en moet hij ook het derde ziektejaar doorbetalen.

Hulp bij burn-out en stress

Het verminderen van stress en het herstellen van een burn-out is geen sinecure. Heb je ondersteuning nodig, dan kan je op onze hulp rekenen. Onze coaches zijn allemaal gespecialiseerd in jouw problematiek. Door hun jarenlange ervaring kunnen ze samen met jou werken aan jouw herstel. Van het resultaat van onze 1-op-1 coaching heb jij je leven lang plezier!

Bekijk ons aanbod voor:

Veelgestelde vragen

Je hebt maximaal twee jaar recht op loondoorbetaling. Maar je bent ook verplicht om mee te werken aan je re-integratie. Meestal kan iemand met een burn-out binnen drie maanden volledig of gedeeltelijk weer aan het werk.

Eigenlijk maakt het niet uit wat je werkgever vindt. Je hebt recht op ziekmelden en dat mag je werkgever niet weigeren. Het is wel verstandig per brief of e-mail te bevestigen dat je ziek bent en aan te geven dat je een bedrijfsarts wilt spreken.

Ja, ook tijdens je ziekte hebt je recht op vakantie. Je moet wel eerst toestemming vragen aan je werkgever en je bedrijfsarts bekijkt of je vakantieplannen je herstel niet in de weg staan en je re-integratie niet vertraagt.

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst tussen werkgever en werknemer om het contract te stoppen. Als je deze overeenkomst tekent, stem je vrijwillig in met je ontslag. Je bent niet verplicht direct akkoord te gaan en je kunt onderhandelen over je ontslagvergoeding of de opzegtermijn.

Referenties

 1. Arboportaal.nl – Second opinion – gevonden op 03/07/2024
  Link naar een pagina op arboportaal.nl

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *