Naar de bedrijfsarts met burn-out: Ben je al een tijdje uit de running door overbelasting dan zul je als werknemer op een gegeven moment een oproep krijgen voor een bezoek aan de bedrijfsarts. Die bedrijfsarts heeft de schone taak om je ´belastbaarheid´ te beoordelen. Op grond van die inschatting word jij en de werkgever geadviseerd wanneer en met hoeveel uur je weer kunt gaan werken.

Heb je last van een burn-out? Herken de symptomen van een burn-out

Stress om de bedrijfsarts

Dit is vaak hetgeen wat velen de nodige stress geeft vooraf aan dit bezoek aan de bedrijfsarts. Zeker als je het gevoel hebt dat je nog lang niet voldoende hersteld bent om weer aan het werk te kunnen Je krijgt het al Spaans benauwd van alleen al de gedachte ´weer aan het werk te moeten´. Wanneer je ook nog eens in de veronderstelling bent dat de bedrijfsarts degene is die bepaalt wanneer je weer moet werken, dan kun je de nodige spanningen opbouwen richting het bezoek aan de bedrijfsarts. Die extra spanningen komen je nachtrust en je herstel helemaal niet ten goede.

Daarom geven we je hieronder de nodige informatie en tips zodat je jezelf niet onnodig gek maakt vooraf aan het bezoek aan je bedrijfsarts.

Je mag ter ondersteuning van jezelf natuurlijk ook iemand die je vertrouwt meenemen naar het bezoek aan de bedrijfsarts.

Naar de bedrijfsarts met burnout

Naar de bedrijfsarts/ arboarts

Wanneer je door stress- of burn-outklachten je ziek meld bij je werkgever zul je vroeger of later – maar uiterlijk binnen 6 weken na je ziekmelding – een arboarts of bedrijfsarts te spreken krijgen. Vanuit zijn expertise en rol mag deze arts een inschatting gaan maken over je arbeids(on)geschiktheid van dat moment (beschreven in de probleemanalyse) en daarover een advies mogen geven aan jou en aan je werkgever.  Wanneer je langere tijd in de ziektewet zit, zul je zelfs meerdere keren door die bedrijfsarts gezien gaan worden.

De bedrijfsarts is bevoegd om een oordeel te geven over de vraag of jij als  werknemer al dan niet in staat bent om je werkzaamheden (deels) te hervatten. Soms zal ook de huisarts of behandelend specialist een mening hebben over de arbeidsongeschiktheid, maar het oordeel van de bedrijfsarts telt zwaarder.
Toch is ook het oordeel van de bedrijfsarts slechts een advies. Iedere werkgever of werknemer die het niet eens is met dit advies kan bij het UWV een zogenaamd deskundigenoordeel aanvragen.

Wat als de bedrijfsarts de situatie verkeerd inschat?

Maar wat nu als de bedrijfsarts, ondanks jouw oprechte verhaal over je huidige situatie, toch inschat dat je weer met x aantal uren aan de slag kunt. Echter: jij weet dat dit gewoon niet goed is voor je verdere herstel en je het niet eens bent met deze inschatting van je bedrijfsarts?

 • Je kunt er dan voor kiezen om te laten weten dat je het wel wilt proberen maar geen garantie kunt geven dat het gaat lukken en jullie wel zullen zien waar het schip strand. Daarmee laat je uiteraard je goede wil zien, maar of het je herstel ten goede komt?
 • Het kan ook zijn dat je eigenlijk wel heel goed weet dat nu alweer aan het werk gaan, ook al is het maar enkele uurtjes, echt niks gaat worden. Het is simpelweg niet goed voor je verdere herstel. Dan doe je jezelf – en je werkgever uiteindelijk ook – een plezier om gebruik te maken van de mogelijkheid om een second opinion aan te vragen.

Als een werknemer twijfelt aan het advies van zijn bedrijfsarts of als hij behoefte heeft aan meer informatie, dan kan hij sinds 1 juli 2017 een andere bedrijfsarts raadplegen: een second opinion. Bedrijfsartsen moeten een verzoek om een second opinion altijd honoreren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen. De werkgever zorgt ervoor dat een second opinion-arts beschikbaar is en hij betaalt het extra consult.

Daarnaast is er overigens ook nog de optie om een deskundigenoordeel aan te vragen van het UWV. Bij het deskundigenoordeel geeft een verzekeringsarts van het UWV een oordeel over de belastbaarheid van de werknemer. Het UWV kijkt dan of de werkgever en werknemer genoeg doen op het gebied van re-integratie. (Bron: Arboportaal )

Ik ben het oneens met mijn bedrijfsarts. Wat kan ik doen?

Het kan natuurlijk voorkomen dat je het niet eens bent met het oordeel en/of advies van de bedrijfsarts. En dat kan de nodige extra stress veroorzaken, iets waar je nu echt niet op zit te wachten. In dat geval kun je overwegen iemand mee te vragen naar deze bezoekjes aan de bedrijfsarts. Die iemand kan  je partner zijn, een vriend/vriendin, een familielid maar ook bijvoorbeeld een collega of zelfs je leidinggevende. Iemand meenemen is om meerdere redenen handig en verstandig:

 • Je concentratievermogen en geheugen kunnen flink achteruit zijn als gevolg van de chronische stress. De persoon die met je meegaat kan jou tijdens het gesprek helpen herinneren aan datgene wat je had willen zeggen (een goede voorbereiding is geen overbodige luxe) en naderhand jou helpen te herinneren wat nu precies is besproken.
 • Assertieve vaardigheden gaan ook vaak achteruit als gevolg van chronische stress. Wanneer je naar jouw mening te snel weer aan het werk wordt gezet (start van de re-integratie) dan is het belangrijk dit goed te communiceren met je bedrijfsarts. En als je bedrijfsarts desondanks vindt dat je toch moet gaan beginnen en jij inschat dat starten met re-integratie juist averechts gaat werken in je herstelproces, dan is het belangrijk voet bij stuk te houden. De persoon die je meegenomen hebt kan jou daarbij ondersteunen.
 • Wanneer het gesprek met de bedrijfsarts je erg uit balans brengt en emotioneert dan heb je daaarna gelijk iemand voor de nodige nazorg.
Verkeerde inschatting bedrijfsarts

Deskundigenoordeel

Ondanks je goede voorbereiding en de persoon die je hebt meegenomen kan het natuurlijk voorkomen dat de bedrijfsarts en jij een wezenlijk andere mening blijken te hebben over je huidige belastbaarheid, je inzetbaarheid op het werk, het beste moment van starten met re-integratie en de manier waarop die re-integratie het beste vorm gegeven kan worden. Ook over de best passende hulp bij je herstel kun je wezenlijk van mening verschillen met je bedrijfsarts.

In al dat soort gevallen kun je als werknemer vragen om een deskundigenoordeel door een verzekereringsarts of een arbeidsdeskundige van het UWV.  Volgens de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) heb je daarnaast als werknemer sinds 1 juli 2017 ook recht op een second opinion, wanneer je het oneens bent met het oordeel van de bedrijfsarts.

Maar wat zijn dan de verschillen tussen een second opinion en een deskundigenoordeel?

Wanneer vraag je om een deskundigenoordeel van het UWV?

Re-integratie is een zaak tussen jou en je werkgever. UWV heeft hier normaal gesproken geen rol in. Maar soms loopt de re-integratie vast. En komt je er niet meer uit met je werkgever. Dan kun je het UWV vragen om een onafhankelijk en deskundig oordeel over de situatie te geven. Zowel jij als werknemer als je werkgever kunnen een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

Het deskundigenoordeel van het UWV is bedoeld om het re-integratieproces vlot te trekken wanneer deze vastloopt tijdens de eerste twee ziektejaren. (In een vroegtijdig stadium van het verzuim wordt eerder een second opinion aangevraagd, zie verderop.) Het doel van het deskundigenoordeel van het UWV is dat jij samen met je werkgever het re-integratietraject weer oppakt. En dat is belangrijk. Want hoe langer je niet werkt, hoe moeilijker het soms wordt om weer aan de slag te gaan. Het oordeel van het UWV is overigens niet bindend. Het is dus ook geen formele beslissing. Je kunt er dus ook geen bezwaarschrift tegen indienen.

Waarom een deskundigenoordeel?

Een deskundigenoordeel kan gegeven worden over:

 • Het al dan niet bestaan van arbeidsongeschiktheid voor het eigen werk oftewel kun je volledig je eigen werk doen?
 • Het aanwezig zijn van passend werk bij de werkgever; Is het aangepast eigen of ander werk dat je wilt of moet doen, passend voor je?
 • Het nakomen van de re-integratie-inspanningen door de werkgever; heeft je werkgever genoeg gedaan voor je re-integratie?
 • Kan je ziekteverzuim binnen 26 weken verminderen als jouw werk wordt aangepast? Of door herplaatst te worden in een andere passende functie, eventueel door bijscholing?
 • Het nakomen van de re-integratieverplichting door de werknemer; heb jij als werknemer genoeg gedaan aan je re-integratie?

Bij een deskundigenoordeel wordt een verzekeringsarts of een arbeidsdeskundige ingeschakeld, afhankelijk van de exacte vraag. Het UWV kiest een geschikte deskundige. Als er bijvoorbeeld een vraag is over loondoorbetaling, kan de deskundige onderzoeken in hoeverre een werknemer arbeidsgeschikt is en of hij aan zijn verplichtingen voldoet.

Let op

 • Een bedrijfsarts is geen deskundige als het gaat om een gerechtelijke procedure over de vraag of er recht is op loon.
 • Een deskundigenoordeel van het UWV aanvragen kost jou 100 euro.
  Wanneer je werkgever een deskundigenoordeel aanvraagt betaalt hij 400 euro.
 • Het UWV kijkt naar de geschiedenis van de re-integratie en beoordeelt wat er is gebeurd. Zij geven géén advies over hoe het verder moet.
 • Blijven jij en je werkgever na het deskundigenoordeel van mening verschillen, dan is een procedure bij de kantonrechter nodig. De uitkomst van het deskundigenoordeel is daarin vaak wel doorslaggevend. De rechter mag echter ook afwijken van het deskundigenoordeel. Dat kan hij bijvoorbeeld doen wanneer uit medische verklaringen van de huisarts en/of de specialist een ander beeld naar voren komt.

Voor het aanvragen van een deskundigenoordeel zie het UWV

Het niet eens zijn met de bedrijfsarts

Wanneer vraag je om een second opinion door een bedrijfsarts?

Wanneer je het niet eens bent met je bedrijfsarts mag je aan je bedrijfsarts om een second opinion vragen van een onafhankelijke bedrijfsarts. De second opinion is bedoeld om de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg te verhogen en de werknemer meer zekerheid te geven over de juistheid van een advies. Het geeft de werknemer de mogelijkheid om laagdrempelig en in een vroegtijdig stadium zijn twijfels te kunnen bespreken met een andere bedrijfsarts. Het betreft dan arbeidsgezondheidskundige vraagstukken, vaak in een vroege fase van het verzuim.
Voor een second opinion zal contact gezocht worden met een bedrijfsarts van een andere arbodienst of instantie dan de gebruikelijke bedrijfsarts van je bedrijf. Deze bedrijfsarts zal onafhankelijk zijn advies geven.  Een second opinion kan gevraagd worden over:

 • de consultatie over gezondheidskundige vraagstukken in verband met de arbeid,
 • de verzuimbegeleiding of
 • een uitgevoerd gezondheidskundig onderzoek (met uitzondering van aanstellingskeuringen).

Bij een second opinion zal de tweede bedrijfsarts een onafhankelijk onderzoek doen en zijn eigen advies geven. De eerste bedrijfsarts moet hiervoor alle relevante informatie geven aan de bedrijfsarts die de second opinion uitvoert.

Advies van een tweede bedrijfsarts

Nadat de second opinion is uitgevoerd, bepaal jij of het advies van de tweede bedrijfsarts aan de eerste bedrijfsarts wordt afgegeven. De eerste bedrijfsarts moet dan binnen redelijke termijn gemotiveerd duidelijk maken of hij het advies van zijn onafhankelijke collega niet, gedeeltelijk of geheel overneemt. De second opinion is dus net als de ‘first’ opinion voor partijen niet bindend.

 • Met het aanvragen van een second opinion wordt het advies van de eerste bedrijfsarts overigens niet uitgesteld! Het advies van je eigen bedrijfsarts moet je dus in principe opvolgen tot er een tweede advies is!!! Dat kan je in een lastig pakket brengen, bijvoorbeeld wanneer de bedrijfsarts vindt dat je kunt starten met re-integratiewerkzaamheden en jij echt denkt dat dit veel te vroeg is en je daardoor een terugval zult krijgen.
 • De eerste bedrijfsarts blijft in principe de verzuimbegeleiding uitvoeren.
 • Wanneer je ontevreden bent over het gedrag of de bejegening door je bedrijfsarts dan moet je geen second opinion aanvragen, maar gebruik maken van de klachtenprocedure van de arbodienst of zelfstandige bedrijfsarts.
 • Het aanvragen van een second opinion kost jouw geen geld (tenzij je op eigen houtje een andere bedrijfsarts consulteert). Voor de kosten van een second opinion ontvangt jouw werkgever een nota, echter zonder dat bekend gemaakt wordt welke werknemer deze second opinion heeft aangevraagd.
Moeite hebben met de bedrijfsarts

Tips voor bij de bedrijfsarts

Jezelf niet beter voor doen

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moet er binnen 6 weken na ziekmelding een probleemanalyse worden opgesteld door de bedrijfsarts. In deze probleemanalyse staat “hoe groot de kans is op volledig herstel van de zieke werknemer. Maar ook wanneer de bedrijfsarts verwacht dat de werknemer zijn werk of ander werk kan hervatten en welke structureel functionele mogelijkheden de zieke heeft.

Hiervoor heeft de bedrijfsarts dus jouw informatie en jouw verhaal nodig. Het is daarom ook heel belangrijk dat je je niet beter voordoet dan dat je je voelt. Anders krijgt de bedrijfsarts een te rooskleurig beeld van jou en de situatie. Je loopt dan het risico dat hij je te snel weer aan het werk wil laten gaan.

De bedrijfsarts wil je niet gelijk aan het werk zetten

Velen denken dat de bedrijfsarts je gelijk aan het werk wilt zetten. Die veronderstelling geeft dan ook de nodige angst vooraf aan het bezoek aan de bedrijfsarts. Bedenk dan dat de bedrijfsarts er totaal geen belang bij heeft om je te snel aan het werk te laten gaan. Want als jij dan weer binnen de kortste keren uitvalt, dan komt dat zijn geloofwaardigheid als deskundig bedrijfsarts met een goed inschattingsvermogen niet ten goede.

Ook je werkgever heeft er geen belang bij dat je (veel) te snel weer aan het werk gaat. Als je na verwoede pogingen toch weer uitvalt dan duurt het gehele reintegratieproces nog veel langer en daar wordt niemand blij van. (nog los van de kosten voor van het ziekteverzuim)

De bedrijfsarts bepaalt niet wanneer je weer aan het werk kunt

Een ander misverstand is dat de bedrijfsarts bepaalt wanneer jij weer moet gaan werken. Gelukkig is dat inderdaad een misverstand. De bedrijfsarts heeft een adviserende rol richting jou en je werkgever.

Het zou natuurlijk te gek zijn als een ander bepaalt dat jij weer moet werken. Zeker wanneer je weet dat dit nu echt nog niet kan en helemaal niet goed voor je is. Dus als er iemand moet bepalen of jij nu weer wel of niet kunt werken dan bij jij dat zelf wel.

Zelf het heft in handen nemen bij de afspraak met de bedrijfsarts!

In dan onze laatste en zeker niet onbelangrijkste tip. Bedenk vooraf aan het bezoek aan de bedrijfsarts wat jij zelf een goed plan zou vinden; wanneer schat jij in met hoeveel uur en welke werkzaamheden jij weer wilt en denkt te kunnen starten? Neem dus het heft in eigen handen en kom bij de bedrijfsarts met een eigen plan van aanpak*. Je kunt je voorstellen dat de bedrijfsarts al lang blij is dat jij een plan hebt waar je zelf achter staat. De kans van slagen is daarmee groter dan wanneer de bedrijfsarts iets moet bedenken zonder te weten of jij daarachter staat.

*Wist je dat onze plan van aanpakken geschikt zijn voor de Wet Verbetering Poortwachter? Dat de bedrijfsarts en leidinggevende deze zo kunnen meenemen? En dat jijzelf op en aanmerkingen kunt maken voordat we deze opsturen? Kijk voor onze aanpak op: Individuele coaching bij burn-out

Naar de bedrijfsarts met burn-out

Zie voor meer informatie over de rol en taken van de bedrijfsarts vooral ook de informatie hierover van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Afspraak verzetten bedrijfsarts

Hulp bij burn out en stress

Het verminderen van stress en het herstellen van een burn-out is geen sinecure. Heb je ondersteuning nodig, dan kan je op onze hulp rekenen. Onze coaches zijn allemaal gespecialiseerd in jouw problematiek. Door hun jarenlange ervaring kunnen ze samen met jou werken aan jouw herstel. Van het resultaat van onze 1-op-1 coaching heb jij je leven lang plezier!

Bekijk ons aanbod voor:

Vergelijkbare berichten

5 reacties

 1. Ik heb een goede ervaring met de bedrijfsarts van mijn werk. Idd voelde ook ik stress, maar heb mijn verhaal vanaf oorzaak (privé) klachten , angst dement te worden ( wat dus nu ik meer lees het werk is van de hersenen die je laten weten het is niet meer te doen is),vergeetachtig ,moe , druk in mijn hoofd , oorzuisen etc. En toen vertelt welke stappen ik heb gemaakt voor mijn ziekmelding tot aan ziekmelding. Dokter, praktijkondersteuner ggz en therapie. De openheid van mij gaf haar een goed beeld. En ook zij gaf aan voorlopig rust.
  Sterkte voor iedereen, het zijn goede Tips om mee te nemen.

 2. Beste Han, nee zeker niet. Onderstaand een ervaring die ik van de week had.

  Zo kan het ook!!! Ik had vandaag een gesprek met een werknemer. In het vorige gesprek hebben we het gehad of de lange werkdagen die deze mevrouw maakt, 50 tot 60 uur werken was normaal. Maar een keer een uurtje eerder weggaan dat kon niet. De vrouw ging naar huis met een aantal tips om daar verandering in aan te brengen. Door langdurige lichamelijke klachten kwam de werknemer bij de bedrijfsarts terecht en die heeft de stekker er uit getrokken! Ze mocht maar 4 uur per dag gaan werken. Als de vrouw van plan was om het werk van 8 uur in 4 uur te gaan proppen, dan mocht ze maar 2 uur per dag werken, want dan wist de bedrijfsarts zeker dat het niet zou gaan lukken. Een verstandig besluit van de bedrijfsarts en een goede manier om een burn out bij deze werknemer te voorkomen.

 3. Ik ben ooit te snel aan het werk gezet door een bedrijfsarts. Dat heeft me uiteindelijk inmiddels meer dan 25 jaar niets dan problemen opgeleverd. Zij verdienen hun centen wel! Jouw kost het de rest van je leven alleen maar geld en de samenleving net zo goed. Mensen die ziek worden maar toch heel gemotiveerd zijn om te leven, moet je niet onder druk zetten, als ze een tijd ziek raken. Een ziek lichaam hersteld niet onder druk. Van de negen bedrijfsartsen waar ik mee te maken gehad heb, waren er maar twee die wisten waar ze mee te maken hadden. De rest deugt niet of kan beter achter een vuilniswagen gaan lopen. Zo slecht is het hier gesteld met bedrijfsartsen in dit arrogante kloteland!!!

 4. hallo even een vraag zit in een herplaatsing 35 maanden voor mn pensioen heb nog 4 maanden herplaatsperiode maar ben overspannen van deze situatie kan of moet ik me ziek melden wat heeft dat voor gevolg salaris herplaats periode zit nu in oudplacement van de baas durf me niet ziek te melden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *