Pesten op de werkvloer. Je zou verwacht dat je er niet meer mee te maken krijgt na de basisschool. Toch wordt er ook op het werk regelmatig gepest. Een simpel grapje kan uitlopen op serieuze pesterijen. En niet alleen het doelwit van deze ‘grapjes’ heeft hier last van. Ook collega’s zitten niet op dit gedrag te wachten en voelen zich er ongemakkelijk bij.

Waar in een groep gepest wordt zijn er vaak verbazingwekkend weinig mensen die voor de gepeste op durven te komen. De angst om zelf het volgende doelwit te worden is groot. Het is daarom aan jou, als leidinggevende, de taak om pestgedrag aan te pakken.

Want pesten op de werkvloer is echt een no-go. Het is niet alleen vervelend voor je werknemers, die zich daardoor zelfs ziek kunnen gaan melden. Maar het staat de productiviteit in de weg. Pestgedrag op de werkvloer moet vanaf het begin streng aangepakt worden. Een zero tolerance beleid werkt preventief. Maak duidelijke afspraken en leg deze vast in een gedragscode.

Wees duidelijk over pesten op de werkvloer

Laat er geen twijfel over bestaan dat pesten op de werkvloer niet getolereerd wordt. In een groeiend bedrijf heb je elke werknemer nodig om je doelen te bereiken. Teams moeten vlekkeloos samenwerken. Dan kun je het niet gebruiken als de teamspirit wordt gedwarsboomd door een pestkop die het team terroriseert.

Pesten gaat vaak op een stiekeme manier. Je hebt wel door dat er iets in het team niet klopt, maar je kunt er niet de vinger op leggen. Zorg dat er binnen de organisatie een consistent beleid wordt opgesteld waaraan iedereen, dus ook andere leidinggevenden, zich moeten houden.

Pestbeleid helpt werknemers omgaan met pesten

Een helder pestbeleid helpt je werknemers omgaan met pestgedrag. Zodra iemand ziet dat er pestgedrag ontstaat kan er meteen ingegrepen worden. Door duidelijke regels op te stellen en vertrouwenspersonen aan te wijzen kan er snel ingegrepen worden, voordat de werksfeer verpest wordt.

Spreek samen duidelijk af welk gedrag geaccepteerd wordt en wat absoluut niet. Zorg ook dat duidelijk wordt hoe hierop toegezien wordt en welke maatregelen of sancties er verwacht kunnen worden als iemand zich niet aan de regels houdt. Dit kan oplopen van een officiële waarschuwing tot een schorsing.

Door vertrouwenspersonen aan te stellen binnen het bedrijf geef je werknemers de kans hun vermoedens al vroeg openbaar te maken. De gepeste staat er niet alleen voor en kan zijn of haar verhaal kwijt bij deze persoon. Net als de collega’s die indirect onder het pestgedrag lijden.

Is er een helder beleid opgesteld, zorg dan dat iedereen ervan weet. Verspreid het onder werknemers, hang posters op en noem de punten nog eens tijdens een vergadering. Door managers en leidinggevenden te trainen kunnen ze pestgedrag herkennen en weten ze hoe ze op een efficiënte manier moeten ingrijpen.

Meedenksessie aanvragen

Meedenksessie werkgevers

In een meedenksessie denken we een uur met je mee. Onze ervaring is dat we de kern op tafel krijgen. De meedenksessie is geheel kosteloos, wij begrijpen ook dat je wilt weten met wie je te maken hebt.

Meedenksessie aanvragen

PS: je bent niks verplicht, de eerste kennismaking is altijd vrijblijvend.

Geef zelf het goede voorbeeld

Als leidinggevende kun je een statement maken en echt laten zien hoe het hoort. Let er goed op dat jij absoluut geen gedrag vertoont dat niet past binnen de grenzen van het beleid.

Zie of merk je dat anderen zich niet aan de gestelde regels houden, grijp dan meteen in.

Spreek zowel de pester of pesters aan en ga in gesprek met de gepeste. Luister naar beide kanten van het verhaal en probeer hier, indien nodig, een oplossing te vinden die herhaling voorkomt. Tref, zeker bij herhaaldelijk pestgedrag, sancties.

Heb je een sterk vermoeden dat er gepest wordt, maar is het niet duidelijk om wie het gaat? Spreek dan teams of afdelingen in zijn geheel aan. Benadruk dat er een vertrouwenspersoon is die kan helpen de situatie op te lossen. Zo krijgen zowel de gepeste als collega’s de kans om het pestgedrag aan het licht te brengen.

Merk je dat andere leidinggevenden zich niet aan het beleid houden? Aarzel niet en spreek ze aan. Een goed pestbeleid werkt alleen als iedereen erachter staat.

Pesten op de werkvloer is een serieus probleem

Volgens de Arbowet valt pesten onder ‘psychosociale arbeidsbelasting’. De pester vergeet al snel de grenzen en kan doorschieten in zijn of haar gedrag. Dan kan het pestgedrag al snel strafbaar worden.

Wordt er opzettelijk inbreuk gemaakt op iemands persoonlijke levenssfeer dan is dat strafbaar als belaging. Ook het opzettelijk iemands goede naam aantasten is strafbaar en wordt in het wetboek belediging genoemd. Net als discriminatie, bedreiging en laster zijn deze gedragingen strafbaar.

Cyberpesten geeft een hele nieuwe dimensie aan pestgedrag. Het is een vrij anonieme manier om iemand het leven zuur te maken. Maar ook hier kan het snel omslaan naar een misdrijf. Het opzettelijk verspreiden van foto’s via internet, om iemand hiermee te beledigen, kan gezien worden als laster.

Pestgedrag is daarmee een serieus probleem op de werkvloer. Je bent als werkgever zelfs verplicht op grond van deze wet een beleid te voeren dat pestgedrag voorkomt of in ieder geval zoveel mogelijk beperkt.

Pesten op de werkvloer

Pesten aanpakken op de werkvloer

Pesten aanpakken kan een intensieve strijd zijn, die je lang genoeg moet volhouden om hem echt te winnen. Maar die strijd is het waard. Want ongeveer een kwart van de werknemers wordt of is ooit gepest. Dat is veel.

Elk jaar weer leidt pestgedrag tot verzuim. Bij elkaar wel zo’n 4 miljoen verzuimdagen. Omgerekend is dat zo’n 900 miljoen euro aan loondoorbetalingen. Maar het gaat niet alleen om het geld. Het werkgeluk van je werknemers staat op het spel. Herhaaldelijk pestgedrag brengt de gezondheid en de carrière van je werknemers in gevaar.

Typisch pestgedrag op de werkvloer

Pesten kan zich op vele manieren uiten.

 • Enkele voorbeelden van pestgedrag op de werkvloer:
 • Een collega doodzwijgen
 • Over de collega roddelen of in het gezicht uitlachen
 • Voortdurende kritiek uiten
 • De collega niet betrekken bij belangrijke zaken
 • Verbaal bedreigen
 • Fysieke bedreiging
 • Mishandeling
 • Expres beschadigen van eigendommen
 • Vergaande ‘grapjes’ uithalen
 • Saboteren van spullen
 • Cyberpesten

Hoe steun je een werknemer die wordt gepest?

Komt een van je werknemers bij je met de mededeling dat hij of zij gepest wordt? Neem dit dan altijd serieus. Ga er niet vanuit dat ze er onderling wel uit zullen komen. Als dat een optie was dan was de werknemer niet naar je toegekomen.

Ga het gesprek aan met de pester. Vraag wat de bedoeling is van zijn of haar gedrag. Vaak is de confrontatie voldoende om de pester zich ongemakkelijk te laten voelen. Zeker in het beginstadium van het pestgedrag kan dit ertoe leiden dat de pester stopt met pesten. Houdt wel de vinger aan de pols om te zien of het gedrag van deze werknemer echt beter wordt.

Raad de gepeste werknemer aan vooral niet emotioneel te reageren op het pestgedrag van collega’s. Dit is juist wat ze willen. Pestkoppen zijn vaak op zoek naar het emotioneel manipuleren van andere mensen. Laat je werknemer een logboek bijhouden met de gedragingen van de pester. Mocht deze op een gegeven moment echt te ver gaan dan helpen deze feiten bij het rapporteren van het gedrag.

Biedt een gepeste werknemer een assertiviteitscursus aan. Want opkomen voor jezelf en grenzen aangeven is in deze situatie nog belangrijker dan anders. Zorg dat je werknemer niet het vertrouwen in zichzelf verliest. Want hij of zij is in dit geval niet degene die incompetent of onbekwaam is.

Gratis e-book:
zo herken je
een burn-out
(Inclusief checklist)

Voorkom dat je energiereserves definitief leeg raken en je in een ernstige burn-out belandt met alle gevolgen van dien. Met dit e-book leer je de symptomen tijdig herkennen.

e-book-symptomen-burnout

Let op de gezondheid van een gepeste werknemer

Pestgedrag kan verstrekkende gevolgen hebben. Zowel geestelijk als lichamelijk. Het heeft een grote impact op de productiviteit van je werknemers. Want niet alleen de gepeste heeft er last van. De pester heeft naast zijn of haar werk de extra ‘taak’ om het leven van een collega zuur te maken. De gepeste is bewust of onbewust de pester aan het ontwijken en met zijn of haar gedachte er niet helemaal bij. Hierdoor gaat de productiviteit achteruit.

Maar ook de gezondheid van je werknemer komt in gevaar. Pestgedrag heeft grote emotionele gevolgen en zorgt voor overmatige stress gedurende de dag. Langdurige stress kan leiden tot een burn-out.

Praten over de pesterijen op het werk kan rust geven. Zorg daarom dat er iemand binnen de organisatie is waar de gepeste werknemer zijn of haar verhaal kwijt kan. Dit is een goede manier om met het pestgedrag om te gaan en minder spanning te ervaren.

Pesten op de werkvloer beïnvloedt het hele team

Pesten op de werkvloer zorgt voor een onveilige werkomgeving. Dat is wel het laatste wat je wilt.

Met een goed pestbeleid weet iedereen hoe het bedrijf tegenover pesten staat. Je kunt dan eerder verwachten dat pestgedrag gemeld wordt bij jou of bij een vertrouwenspersoon. Ook zullen collega’s eerder steun bieden aan een gepeste.

En juist deze steun is zo belangrijk. Iemand die gepest wordt, heeft het gevoel er helemaal alleen voor te staan. Dat is het ergst aan de situatie. Al is er maar een collega die even een luisterend oor biedt, dan kan al zoveel schelen.

Pestgedrag is het makkelijkste te corrigeren wanneer het nog gaat om de eerste kleine incidenten. Is het pestbeleid bekend onder alle werknemers dan weten zij dat ingrijpen bij een incident door de werkgever gewaardeerd en ondersteund wordt. Dit maakt het makkelijker voor deze mensen om daadwerkelijk in te grijpen. Want pestgedrag op de werkvloer is schadelijk voor iedereen en slecht voor de bedrijfsresultaten.

Zorg dat je in het pestbeleid opneemt waar pestgedrag gemeld kan worden. Je kunt jezelf als meldpunt aangeven, of een vertrouwenspersoon of bedrijfsarts. Buiten de organisatie kan er een klacht worden ingediend bij de Inspectie SZW. Zij nemen de klacht in behandeling en zullen controles uitvoeren.

Pesten op de werkvloer

Wat doe je met een pestkop op de werkvloer?

Pestgedrag kan om verschillende redenen ontstaan. Vaak heeft het weinig te maken met de gepest. De oorzaak ligt eigenlijk altijd bij de pester. Deze kan overgaan tot pestgedrag door onzekerheid, verveling, concurrentiegedrag of jaloezie.

Sommige pesters zijn vroeger zelf gepest. Om te voorkomen dat ze weer gepest worden denken ze het voor te zijn, door zelf de pestkop te worden. Hiermee hoopt hij of zij de aandacht van zichzelf af te leiden door een ander als goed pestobject neer te zetten.

Heb je te maken met een ras pestkop, verwacht dan niet dat dit gedrag zal veranderen. Als er na veelvuldig aanspreken nog geen verandering optreed in het gedrag sta je als leidinggevende voor de keus. Wil je deze werknemer aanhouden, met het risico dat het hele team eronder leidt, of zorg je dat het team weer optimaal kan functioneren zonder de pestkop?

Word er gepest bij jou op de werkvloer?

Is jouw bedrijf vrij van pestgedrag? Waar mensen samenwerken zullen ze nooit allemaal op één lijn zitten. En dat is niet erg, zolang iedereen maar respect heeft voor andermans mening. Open en eerlijke team creëren helpt mee om pestgedrag buiten te sluiten.

Pestgedrag op de werkvloer heeft nadelige gevolgen voor de werkgever, de gepeste en de collega’s die er getuigen van zijn. Het zorgt voor grote verstoringen op de werkvloer. Het ziekteverzuim zal stijgen en de focus ligt niet meer volledig op het werk dat gedaan moet worden. Pesten zorgt voor extra kosten. Het kan zelfs leiden tot juridische kosten als het teveel uit de hand loopt.

Pesten op de werkvloer

Sterke teams voorkomen pestgedrag

Heb je binnen je organisatie een aantal sterke teams samengesteld dan is de kans groot dat pestgedrag tot een minimum beperkt wordt. Collega’s in een sterk team steunen elkaar en vullen elkaars talenten aan. Dit zorgt voor een sterk groepsverband.

Wanneer iemand gepest wordt, maakt vaak de pester zelf niet de grootste emotionele indruk. Het zijn de toekijkende en lachende collega’s die de situatie zo erg maken. De mensen waarvan je steun had verwacht laten je zitten.

Zodra je als leidinggevende merkt dat een team onder druk komt te staan is het slim te werken aan het groepsverband. Door teambuilding uitjes komen de collega’s op een andere manier bij elkaar, waardoor het pestgedrag om kan slaan naar een positieve werkrelatie.

Voorkom pesten door heldere communicatie

Ergernis en stress onder collega’s kan leiden tot pestgedrag. Zorg er daarom voor dat taken duidelijk gecommuniceerd worden, zodat er geen twijfel kan ontstaan over wie er welke taak moet uitvoeren. Heldere functieomschrijvingen voorkomen dat collega’s werk doorschuiven en alles bij de meest meegaande collega wordt opgestapeld.

Deze collega krijgt vervolgens het werk niet af en krijgt de anderen over zich heen, omdat het project daarmee in gevaar komt. De irritatie tussen collega’s loopt al snel op en kan escaleren.

Bij heldere communicatie hoort ook een duidelijke grens trekken welk gedrag je tolereert en wat absoluut niet. Door dit helder neer te zetten en consequent werknemers aan te spreken die zich niet aan het pestbeleid houden zorg je voor duidelijkheid op de werkvloer.

Ga aan de slag met pesten op de werkvloer

Pesten op de werkvloer zou verbannen moeten worden. Maar hoe pak je dit goed aan? Met een goed pestbeleid kom je al een heel eind. Daarnaast moet er goed toezicht worden gehouden op het gedrag van de werknemers. Managers en leidinggevende hebben baat bij een cursus waarmee ze de eerste tekenen van pestgedrag leren herkennen.

Werknemers die last hebben van pesterijen zullen steviger in hun schoenen komen te staan met een assertiviteitscursus. Pesten op de werkvloer staat het werkgeluk danig in de weg en zal in ieders belang voorkomen moeten worden.

Met de trainingen van Milltain zorg je onder andere voor meer werkplezier, assertieve werknemers die voor zichzelf op durven te komen en je leert super effectieve teams samen te stellen. Ben je benieuwd wat onze trainingen voor je organisatie kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op:

Burnoutbegeleiding werkgevers en werknemers

Wie zijn wij?

Meulenberg Training en Coaching ondersteunt, met een team van ervaren trainers, organisaties bij de preventie van stress en het (her)vinden van werkgeluk op de werkvloer. Onze trainingen zijn gericht op leidinggevenden binnen bedrijven. Een burn-out kost de organisatie al snel € 70.000.

Naast het financiële leed is het menselijk leed groot. Niet alleen voor de werknemer maar ook voor naaste collega’s die de klappen op moeten vangen. Voor je het weet zit je in een negatieve vicieuze cirkel.

Wil je een effectieve aanpak voor langdurig verzuim en het vergroten van werkplezier? (in plaats van continue brandjes te blussen). Wil je  je dat we met je meedenken? In een meedenksessie denken we een uur met je mee. Onze ervaring is dat we de kern op tafel krijgen. De meedenksessie is geheel kosteloos, wij begrijpen ook dat je wilt weten met wie je te maken hebt.

Gerelateerde informatie

In onze kennisbank vind je honderden artikelen die je verder helpen. Heb je deze artikelen al gelezen:

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *